sestdiena, 2013. gada 28. decembris

ADLL 2014.gada kalendārs

Papildus informācija:
Tel. +371 65626418
E-pasts: nvo_attistibai@inbox.lvProgrammu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
 Par informācijas saturu atbild biedrība „ATTĪSTĪBAI”.

svētdiena, 2013. gada 27. oktobris

Jaunumi_ADLL


Forums 2013


12. oktobrī Krāslavas novadā Izvaltā notika NVO "ATTĪSTĪBAI" pirmais forums.
Pasākuma mērķis bija dot iespēju Izvaltas pagasta iedzīvotājiem tikties, lai pārrunātu viņiem aktuālus jautājumus, diskutētu par idejām, kā kopīgiem spēkiem uzlabot dzīvi mūsu pagastā, un formulētu priekšlikumus, ko iesniegt lēmumu pieņēmējiem.
Foruma atklāšanā savu uzrunu teica Izvaltas pamatskolas direktore Z. Gaveika, pagasta pašvaldības vārdā A. Platace un NVO "Attīstībai" priekšsēdētāja I.Leikuma.
Tika izveidotas 4 darba grupas - dzīves vides kvalitāte; sabiedrības veselība; izglītība; kultūra, atpūta, sports, brīvais laiks. Dalībnieki darbojās grupās. Diskutēja par sev saistošajiem jautājumiem, atrada kopīgas intereses un risinājumus, kā arī radīja jaunas idejas.
Muzikālā pauze ļāva atslēgties no ikdienas un ieskatīties nākotnes vīzijā. Kopības sajūtu radīja kafijas pauzes.
Izvērtējot foruma norisi, var secināt, ka šāda kopā sanākšana ir vajadzīga. Dalībnieku atsauksmēs jūtams gandarījums par foruma norisi.
" Sabiedriski aktīvs pasākums. Patika grupu darbs un cilvēku radošās idejas."
" Man ļoti patika! Prieks, ka atnācu! Paldies organizatoriem! Lai Izvaltai un Attīstībai izdodas!"
 "Man patika darbošanās grupās, koncerts, kafijas pauzes, un es zinu, ka Izvaltai būs nākotne."
"Forums organizēts ar izdomu. Šādas aktivitātes rosina uz turpmāko darbību, atkal darbošanos."
  
Ar dalībnieku prezentācijām un detalizētu ieskatu izstrādātajās idejās var iepazīties biedrības telpās.
 „AUDZ un DARI lielākas lietas” projekta īstenotāju aptauja
par iedzīvotāju dzīves kvalitāti, to ietekmējošiem faktoriem un jomām, kurās nepieciešama īstenotās politikas maiņa. 
Labdien! Lūdzam Jūs piedalīties biedrības „ATTĪSTĪBAI” aptaujā.
Aizpildot anketu, lūdzam apvilkt tās atbildes, kuras atbilst Jūsu viedoklim vai situācijas raksturojumam, kā arī pievienot savus komentārus vai citas atbildes tajos gadījumos, kad dotās atbildes nav Jums atbilstošas.
Paldies! Aizpildītu anketu lūdzam atsūtīt uz e-pastu: nvo_attistibai@inbox.lv vai nodot personiski.
Anketa šiet - ADLL_anketa.docPapildus informācija: tel. +371 65626418; e-pasts: nvo_attistibai@inbox.lv
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī informācija mājas lapai ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība „ATTĪSTĪBAI”.

ceturtdiena, 2013. gada 10. oktobris

Brīvprātīgais darbs

Izpēti sevi! Atbildot uz desmit jautājumiem, padomājiet par savu rīcību, uzskatiem un principiem!

  1. Vai Jūsuprāt gandarījums par paveikto ir būtiskāks par finansiālu atalgojumu?
  1. Vai piekrītat, ka trīs brīvas stundas labāk veltīt aktīvai darbībai nekā pasīvai atpūtai?
  1. Vai Jūs uzskatāt, ka ikvienam cilvēkam ir pienākums līdzdarboties, lai uzlabotu sabiedrības dzīves kvalitāti?
  1. Vai Jūs esat pārliecināts/-a, ka jebkuram cilvēkam ir jāpalīdz grūtā situācijā, arī tad, ja viņš pats vainīgs savās problēmās vai pat pelnījis sabiedrības nosodījumu?
  1. Vai Jūs spējat pieņemt un saprast Jums radikāli pretējus uzskatus un dzīvesstilu?
  1. Vai Jūs vēlaties ar savu aktīvu darbību ietekmēt svarīgus lēmumus un sabiedriskās norises?
  1. Vai Jūs piekrītat, ka visiem cilvēkiem, arī atšķirīgajiem, ir jādod vienādas iespējas?
  1. Vai Jūs vēlaties brīvprātīgi dalīties ar savām zināšanām, talantiem un prasmēm ar cilvēkiem, kuriem tas ir interesanti, noderīgi vai nepieciešams.
  1. Vai Jūs izjūtat nepieciešamību mainīt savu ikdienu, gūstot jaunu pieredzi?
  1. Vai Jūs piekrītat, ka, darot labas un jēdzīgas lietas, Jūsu ikdiena un dzīve kļūst vērtīgāka?

Saskaitiet visus jautājumus, uz kuriem esat atbildējis/-usi ar „jā”! Jo vairāk apstiprinošu atbilžu, jo lielāka nozīme Jūsu dzīvē ir brīvprātīgā darba principiem, jo lielāku gandarījumu gūsit, darot darbu no brīva prāta un labas sirds.

otrdiena, 2013. gada 17. septembris

ADLL septembra ziņa


      Īstenojot šī projekta mērķus, tiek stiprināta institucionālā un cilvēkresursu kapacitāte un sniegta finansiāla palīdzība regulārai un ilglaicīgai biedrības darbībai. Projekta aktivitāšu vidū ir sabiedrības iesaistīšana lēmumu pieņemšanā.

    Projekta mērķa grupa ir jaunieši, brīvprātīgie, biedrības biedri, citas NVO, Izvaltas pagasta un Krāslavas novada iedzīvotāji. 

    Galvenie pasākumi: Biedrības darbības modeļa izveide, biedrības kapacitātes stiprināšana, iesaistīšanās brīvprātīgā darba aktivitātēs, administratīvās kapacitātes stiprināšana.

     Paveiktie darbi: Pabeigti divi uzsāktie projekti, piesaistīti jauni biedri, pabeigts anketas izstrādes posms. Lūgums kopienas iedzīvotājiem, aizpildīt anketu un atsūtīt uz norādīto e-pastu!
ADLL_anketa.doc
Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nākotnē biedrības darbība būtu ilgtspējīga, palielinātos biedrības projektu kvalitāte, vairotos pilsoniskā līdzdalība kopienā, veidotos regulāra sadarbība ar citām NVO un lēmumpieņēmēju iestādēm.
     
Šis raksts ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par raksta saturu atbild biedrība “ATTĪSTĪBAI”. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Papildus informācija: tel. +371 65626418; e-pasts: nvo_attistibai@inbox.lv
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī informācija mājas lapai ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība „ATTĪSTĪBAI”.

piektdiena, 2013. gada 16. augusts

AUDZ un DARI lielākas lietas

Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)


Projekts: AUDZ un DARI lielākas lietas
Īstenotājs: biedrība "ATTĪSTĪBAI"
             Īstenošanas periods: 18.07.2013. līdz 31.01.2015.
             Projekta numurs: 2012.EEZ/DAP/MIC/030
             Finansējums: 95% EEZ finanšu instruments un 5% no Latvijas valsts budžeta
             Īstenošanas vieta: Latgales reģions, Krāslavas novads, biedrības "ATTĪSTĪBAI" aktīva darbība Izvaltas pagastā    
             un  citu pagastu piesaiste atsevišķās aktivitātēs.
Project:  GROW and DO bigger things / AUDZ un DARI lielākas lietas
Executing organization:  NGO "EVOLUTION"
Project number: 2012.EEZ/DAP/MIC/030
             Foundation: 95% of the EEA financial mechanism and the 5% of Latvian state budget
             Location: Latgale region, Kraslava, NGO "ATTISTIBAI" active participation in Izvaltas parish and other parishes    
             to separate activities. 

svētdiena, 2013. gada 21. jūlijs

Preses relīze_AUDZ un DARI lielākas lietas


Projekts “AUDZ un DARI lielakas lietas”


2013.gada 17.jūlijā biedrība „ATTĪSTĪBAI” sāka īstenot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.– 2014.gada perioda apakšprogrammas "NVO darbības atbalsta programma" projektu “AUDZ un DARI lielākas lietas”. Projektu paredzēts īstenot Izvaltas pagastā un Krāslavas novadā.Lai sasniegtu projekta mērķus, tiks veikta anketēšana, projektā plānots izstrādāt un izplatīt dzīves kvalitātes novērtējuma dokumentu (gan elektroniski, gan papīrformā). Projekta ietvaros tiek plānotas projektā iesaistīto dalībnieku, biedru un brīvprātīgo apmācības, projekta informācijas un publicitātes pasākumi.

Tādējādi, īstenojot projektu, tiek plānots sasniegt vairākus rezultātus:
-Forumi par pagastu attīstības stratēģiju. (2 forumi, 100 dalībnieki)

-Anketēšana par iedzīvotāju dzīves kvalitāti. (1 Informatīva dokumenta izstrāde, kas pieejams vismaz 3 novada bibliotēkās)

-Apmācības dažādām vecuma un interešu grupām. (Semināru cikls par pilsonisko līdzdalību, vismaz 20 apmācītas personas, uc. nodarbības)

-Kapacitātes stiprināšanas pasakumi. (2 ar jaunām prasmēm apmācīti biedri, vismaz 10 jauni brīvprātīgie un uzsākta sadarbība ar citiem NVO)

-Dalība projektu konkursos (Vismaz 6 projektu pieteikumi, vismaz 4 apstiprināti projekti)

-Publicitātes pasākumi (Vietejā avīzē 6 publikācijas; novada majaslapā 2 informatīvie raksti; vismaz reizi 3 mēnešos papildināta informācija biedrības mājaslapā)


Biedrība „ATTĪSTĪBAI” uzsāka savu darbību 2011.gadā. Tās galvenie mērķi ir uzlabot izglītības resursu un pakalpojumu pieejamību visiem sabiedrības slāņiem, labklājības paaugstināšanu un  ilgtspējīgas attīstības veicināšanu novadā.


Papildu informācija:

Inga Leikuma
projekta “AUDZ un DARI lielākas lietas”” vadītāja
Tālrunis: 29646677, e-pasts: nvo_attistibai@inbox.lvProjektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija un Latvijas valsts. Par šīs informācijas saturu atbild biedrība “ATTĪSTĪBAI”.

EEZ finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv

EEZ finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: www.sif.lv