trešdiena, 2016. gada 27. jūlijs

Atbalsti mūs

Lai mēs varētu īstenot savu misiju un panākt nepieciešamās sociālās pārmaiņas, veicināt dzīves kvalitātes pieaugumu, īstenot daudzveidīgus projektus un pasākumus, mums ir nepieciešams Tavs atbalsts!
Atbalstīt biedrību „ATTĪSTĪBAI“ Tu vari:
  • Iesaistoties  kā brīvprātīgais
Tu vari iesaistīties mūsu aktivitātēs, kļūstot par brīvprātīgo un sniedzot savas zināšanas un palīdzību konkrētu darbu veikšanā. 
  • Ziedo finansiālos līdzekļus kādam no mūsu projektiem/pasākumiem vai biedrības "ATTĪSTĪBAI" darbam kopumā (pārskaitījumā norādiet ziedojuma mērķi).
Rekvizīti:
Biedrība "ATTĪSTĪBAI"
Reģ. Nr. 40008174530
Banka: AS Swedbank
Konts:  LV86HABA0551030604297
SWIFT kods: HABALV22
 
Biedrībai "ATTĪSTĪBAI" ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, līdz ar to, ja Tu ziedo kā fiziska persona, tad saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10. panta pirmās daļas 3. punktu, ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām,

Biedrībai "ATTĪSTĪBAI" piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss no 14.07.2016., darbības jomā - pilsoniskas sabiedrības attīstība

Sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) ir biedrības un nodibinājumi, kuru statūtos norādītais mērķis ir sabiedriskā labuma darbība (turpmāk tekstā – organizācijas).

Sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) statuss ir ieguvums:
+ SLO statuss – dod potenciālajam ziedotājam skaidru ziņu, ka organizācija darbojas sabiedrības interesēs un likuma ietvaros, kā arī to, ka organizācijas darbība tiek kontrolēta;
+ ziedojot SLO, ziedotājs iegūst nodokļu atlaides;

+ SLO statuss dažkārt ir nepieciešams, lai saņemtu finansējumu no ES fondiem. 

piektdiena, 2016. gada 22. jūlijs

Pludmales volejbola turnīrs „Izvalta 2016”


Pludmales volejbola turnīrs
„Izvalta 2016”
Nolikums


I. Mērķis
1.1. Noskaidrot labākos pludmales volejbolistus Pludmales volejbola turnīrā Izvaltā.
  1.2. Veicināt volejbola attīstību un popularizēt veselīgu dzīvesveidu iedzīvotāju vidū.
1.3. Iesaistīt Izvaltas un Krāslavas novada pagastu iedzīvotājus aktīvās, regulārās nodarbībās.
1.4. Sapulcēt amatieru līmeņa spēlētājus, lai noskaidrotu, kurš ir meistarīgākais duets.

II. Vieta un laiks
2.1. Volejbola turnīra sākums 30. jūlijā, plkst. 11:00
2.2. Spēles norisināsies Sargavas ezera pludmales volejbola laukumos (no Cibuļska puses).
III. Vadība
3.1. Sacensības organizē biedrība „ATTĪSTĪBAI”.
IV. Dalībnieki
4.1. Sacensībās var piedalīties ikviens volejbola spēles cienītājs.
4.2. Katrā komandā atļauts pieteikt 2 cilvēkus neatkarīgi no dzimuma.
4.3. Par veselības stāvokli atbild dalībnieks, to apliecinot ar savu parakstu pieteikumā.
V. Vērtēšana
1. Spēle tiks tiesātas pēc spēkā esošajiem FIVB apstiprinātajiem pludmales volejbola noteikumiem. Laukuma izmēri 8x16 m. Tīkla augstums 2,43m.
2. Katrā spēlē izspēlē 2 setus. Setu spēlē līdz 21 punktiem. Trešais sets, ja nepieciešams rit līdz 15 punktiem.
3. Atkarībā no komandu skaita, komandas var tikt sadalītas apakšgrupās.
Punktu skaitīšana sekojoša:
1)uzvarētās spēles;
2)pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības;
3)pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu attiecības;
4)pēc iegūto punktu skaita.
Noteikumi:
Tiesāšana – sacensības tiesā organizatoru nozīmēts galvenais tiesnesis. Nepieciešamības gadījumā galvenais tiesnesis var nozīmēt jebkuru komandu organizēt spēļu tiesāšanu.
Disciplīna – ja kāda no komandām kavē spēles sākumu vairāk nekā 10 min. – tai tiek piešķirts zaudējums. Spēles – notiek atbilstoši organizatoru izstrādātam spēļu grafikam.
Dalības maksa komandai – EUR 3 - (trīs eiro)
Dalības maksu var maksāt uz vietas.
VI. Apbalvošana
6.1. I.-III. vietas tiks apbalvota ar kausiem un balvām.
6.2. Labākais turnīra spēlētājs tiks apbalvots ar kausu.
VII. Pieteikumi.
Komandām pieteikumi jānodod līdz 30.07. plkst. 10.45


ceturtdiena, 2016. gada 7. jūlijs

Kopā jautrāk 2016!Ar Krāslavas novada domes jauniešu projektu konkursa finansiālu atbalstu tika organizētas netradicionālās sporta spēles "Kopā jautrāk 2016!" un turpināta ikkgadēja sporta tradīcija. 
Par idejas īstenošanu dzīvē, parūpējās biedrības ”ATTĪSTĪBAI” jauniešu klubiņš, kuru dzīve ikdienā rit Izvaltā un ārpus tās - studējot vai strādājot, kā arī brīvprātīgie izvaltieši.

Bija iespēja piedalīties netradicionālo sporta veidu un stafešu stacijās dažāda vecuma bērniem, viņu vecākiem un Izvaltas viesiem, un visiem kopā aktīvi un interesanti pavadīt brīvo laiku no plkst. 10.00 līdz 15.30
Dalībnieku skaits - 120.

Sporta spēles "Kopā jautrāk 2016!" piedāvāja 8 sporta stacijas, kā arī tika ierīkota smilšu kaste mazajiem, šaha galds pieaugušajiem.
1. Piepūšamās atrakcijas; 

Preses relīze