svētdiena, 2014. gada 30. novembris

GROW and DO bigger things

Results 2014
Organized training on civic participation (trained 26 participants).
Organized training on legal issues (trained 13 participants, 3 association "EVALUTION" members) 
Organized training on accounting matters (trained 15 participants, 3 association "EVALUTION" members)
Developed informative document on the quality of life in Izvalta parish. Printed versions of the document are available at following districts libraries (Izvaltas, Kombuļi, Krāslava) and in the office of the association "EVALUTION".
Capacity-building measures taken - 10 new volunteer labor contracts and 2 new members of the association).
Signed a cooperation agreement with the Latvijas Lauku Forumu (Latvian RuralForum).
Implemented 4 project proposals to ensure the sustainability of the association.
Publicity events (2 x publications in the local newspaper "Ezerzeme"; 1 informative article in districts' website, regularely updated associations homepage) 

The program is funded by the EEZ Grants and Latvian State.
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway. Association „EVOLUTION” responsible for the content of information.

AUDZ un DARI lielākas lietas2014.gada rezultāti:
Organizēta apmācība pilsoniskajā līdzdalībā (apmācīti 26 dalībnieki).
Organizēta apmācība juridiskajos jautājumos (apmācīti 13 dalībnieki, 3 biedri)
Organizēta apmācība grāmatvedības jautājumos (apmācīti 15 dalībnieki, 3 biedri)
Izstrādāts Informatīvs dokuments par iedzīvotāju dzīves kvalitāti Izvaltas pagastā. Iespiestie dokumenti ir pieejami 3 novada bibliotēkās un pašvaldībās (Izvaltā, Kombuļos, Krāslavā) un biedrībā "ATTĪSTĪBAI".
Veikti kapacitātes stiprināšanas pasākumi - 10 brīvprātīgo darba līgumi un 2 jauni biedrības biedri.
Parakstīts sadarbības līgums ar Latvijas Lauku Forumu.
Biedrības darbības ilgtspējas nodrošināšanai īstenoti 4 projektu pieteikumi. 
Nodrošināti projekta publicitātes pasākumi (2 x publikācijas vietējā avīzē "Ezerzeme"; 1 informatīvs raksts novada mājaslapā, regulāras ziņas biedrības mājaslapā).

Programmu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un   Latvijas valsts.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.  Par informācijas saturu atbild biedrība „ATTĪSTĪBAI”.