trešdiena, 2014. gada 26. februāris

Pilsoniskās līdzdalības semināri

Projekta "AUDZ un DARI lielākas lietas", Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/030 ietvaros 20. un 21. martā notiks pilsoniskās līdzdalības seminārs.

Pieteikšanās beigusies.

18 h semināru bloka „Pilsoniskā līdzdalība” tēmas:
      *Pilsoniskā līdzdalība (teorija un prakse). Interešu aizstāvības soļi.
     *Sabiedrības viedokļu izzināšana. Lēmumu pieņemšana. Diskusiju veidi. Iedzīvotāju forumi.
       Diskusiju vadītāja  lomas un atbildības.
      *Praktiski instrumenti līdzdalības aktivitāšu nodrošināšanai.
     *Kā organizēt biedrības darbu – organizācijas stratēģija, valdes atbildības, biedru   piesaiste,
  līdzekļu piesaiste. 

Vietu skaits - 20.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī informācija mājas lapai ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība „ATTĪSTĪBAI”.
  
     Papildus informācija: Tel. +371 29646677; Fakss: +371 65626418; e-pasts: nvo_attistibai@inbox.lv

pirmdiena, 2014. gada 24. februāris

Activities in 2014In 2014goes on implementation of the project "GROW and DO bigger things" (project contract number: 2012.EEZ/DAP/MIC/030). The project was launched in the July 2013; its implementation provides regular support activities for the association. The project is supported by the European Economic Area Financial Mechanism 2009-2014 year period of the program "NGO Fund" sub-programme "Supporting program of non-governmental organizations."
In the projects annual work program 2014 it is planned to continue regular activities already in place. Attention will be paid to cooperation with other NGOs - both Krāslava district and other NGOs located in Latgale region and also NGO network organizations. In order to increase the capacity of organization's members, staff and other interested individuals will be held training on the civic participation, legal and accounting issues. Survey will be carried out on the quality of life, developed informative document, which will be available in 3 districts' libraries. Throughout the project implementation period will be ensured publications about the ongoing activities.
Implementation of the project "GROW and DO bigger things" serves as security asset for the daily activities and future development. Assistance and support provided by the project will help start up and implementation of new initiatives.
Participants of the project activities will be emplyees and volunteers of the associations "EVALUTION" ("ATTĪSTĪBAI ") as well as non-governmental organizations from Krāslava district, local government representatives and other interested parties, who will find the project activities interesting, useful and valid for themselves.

The program is funded by the EEZ Grants and Latvian State.
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway. Association „EVOLUTION” responsible for the content of information. 
More information: phone: +371 29646677+371 29646677; email: nvo_attistibai@inbox.lv


Forum 2013
Association „EVOLUTION” / "ATTISTIBAI", 22/10/2013


On October 12 was held first forum in Izvalta parish, Kraslava district organized by NGO “EVALUTION”.
The main objective of the event was to enable Izvalta Parish residents meet to discuss their issues, discuss ideas, and work together to improve the life of our parish, and to formulate proposals which would be presented to the decision-makers.
Forum opening started with speeches given by acting principle of Izvalta elementary school Z. Gaveika, on behalf of head of municipality - A. Platace and chairmen of NGO „EVALUTION” I.Leikuma.
4 work groups were created which all equaly participated in 3 sessions of workshops covering different aspects of comunity life - the quality of the living environment, public health, education, culture, recreation, leisure time. Discussed the issues of binding to each participant and found common interests and solutions within groups, as well as presented jointly created new ideas and suggestions.
Musical break allowed looking more creatively on everyday issues and generating solutions and visions for future. Sense of community created a coffee break which strengthened community and informal unity atmosphere.
Evaluating the proceeding of the forum, it can be concluded that such a gathering is necessary. According to the participants assessment of the event they have shown satisfaction with the organization and outcomes of the forum. Here are some comments:
"Socio-active event. I liked group work and creative ideas that came out of local people."
"I was very pleased! Glad that I came. Big thanks to the organizers! Wishing IZVALTA and “EVALUTION” great success!"
  "I liked the activities in groups, concert, coffee breaks, and I know that IZVALTA will have brighter future."
"Forum was organized very creatively. Such activities encourages to think out of the box, find solutions and keep participating in the future."
Detailed insight into the ideas outspoken, workshop presentations and other materials of the forum can be seen in the associations premises.


The program is funded by the EEZ Grants and Latvian State.
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway. Association „EVOLUTION” responsible for the content of information. 
More information: phone: +371 29646677+371 29646677; email: nvo_attistibai@inbox.lv

Programm of the FORUM

Association „EVOLUTION” / "ATTISTIBAI", 08/10/2013

Programm of the FORUM:
9:30-10:00 Welcoming, Registration.
10:00- 10:05 opening of Forum 2013. Inga Leikuma , chairmen of the association „Evalution”(lat. „ATTĪSTĪBAI”).
10:05- 10:20 Information about projects in Izvalta elementary school.  Zenta Gaveika, acting principle of Izvalta elementary school.
10:20- 10:35 Information about investment of Izvalta parish municipality in well being and life quality of inhabitants. Māra Miglāne, head of Izvalta parish municipality in Krāslava district.
10:35- 10:45 Report on implemented activities in project „GROW and DO bigger things”. Inga Leikuma , chairmen of the association „Evalution”.
10:45-11:05  Plusses and Minuses in our community? Workshop 1.session.
11:05-11:30 Coffee break.
11:30-11:55 Civic participation in community development. Workshop 2.session.
11:55-12:20 Safe and dignified life in community - vision. Workshop 3.session.
12:20-13:00 Coffee break.
13:00-13:25 Presentation of workshop results.
13:25-14:00 Discussion on joint development vision of community.
14:15-15:30 Closing.

The program is funded by the EEZ Grants and Latvian State.
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway. Association „EVOLUTION” responsible for the content of information. 

More information: phone: +371 29646677; email: nvo_attistibai@inbox.lv

 

Review of July – September 2013


Association „EVOLUTION” / "ATTISTIBAI", 06/10/2013
Review of July – September 2013

1. Participation in project competitions and implementation of initiated projects.

Implemented 5 projects which were launched in 2013 (1 Youth Exchange, 2 civic engagement projects, 1 cross-border cooperation project).
Improved and fixed 2 public locations in Izvaltas Parish area (Sargavas lake beach, and a farewell ceremony room).
Project "Step-on" implemented under the initiative of Change opportunities for schools (Pārmaiņu iespēja skolām) is in the final phase. Trained more than 150 workshop members, available competence studio (workplaces with tools and machines for woodworking and sewing work).
Prepared  and submitted 2 new project applications and 1 project as partnerorganization - Youth in Action Programme.
Associations’ administrative staff in framework of the project "GROW and DO bigger things" receives financial aid and technical support (space and equipment purchase and installation).

The program is funded by the EEZ Grants and Latvian State.
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway. Association „EVOLUTION” responsible for the content of information. More information: phone: +371 29646677; email: nvo_attistibai@inbox.lv
otrdiena, 2014. gada 18. februāris

Turpinās projekta „AUDZ un DARI lielākas lietas” darbība.


 
2014. gada periodā turpinās projekta „AUDZ un DARI lielākas lietas” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MIC/030) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, tā realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.
Projekta 2014. gada darba programmā paredzēts turpināt jau ieviestās regulārās aktivitātes. Uzmanība tiks pievērsta sadarbībai ar citām NVO - gan ar Krāslavas novada NVO, gan Latgales un citu reģionu NVO dalīborganizācijām. Ar mērķi paaugstināt organizācijas biedru un darbinieku kapacitāti notiks apmācības pilsoniskās līdzdalības veicināšanā, apmācības juridiskajos un grāmatvedības jautājumos. Tiks veikta anketēšana par iedzīvotāju dzīves kvalitāti, izstrādāts Informatīvs dokuments, kas būs pieejams 3 novada bibliotēkās. Visu projekta ieviešanas periodu tiks nodrošināta projekta publicitāte.

ceturtdiena, 2014. gada 13. februāris

Pilsoniskās līdzdalības semināri

Projekta "AUDZ un DARI lielākas lietas", Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/030 ietvaros 20. un 21. martā notiks pilsoniskās līdzdalības semināri.

Pieteikšanās beigusies.

trešdiena, 2014. gada 5. februāris

Tramatza Street Art


This year, the third edition of the Street Art Tramatza took a breath with the accession of the European Council to the Youth in Action Programme, through which 20 young people from France, Turkey and Latvia were housed in facilities in the country for an exchange intercultural. A week of confrontation with workshops in music, dance and graffiti art before the final outcome of the title of which was: Young people and Europe: opportunities to meet and exchange ideas. " The workshops of rap were treated by Federico Camedda (Ako)" reveals the Alderman for Youth Alessandra Mele "laboratories of graffiti from Tela Urbana, Nuoro, while for those of dance we had a nice surprise: one of the girls French, Justine Ben Hadj Salem, coming from participant, proved to be a dance teacher. So we decided to entrust the workshop of hip hop and it is she who oversaw the choreography.