NVO

Moto - Dalīšanās.
No visiem izaugsmes ceļiem vissvarīgākais ir ieguldīšana cilvēkos. Mūsu priekšnoteikums ir vienkāršs - attīstot organizāciju, pilnveidot savu kopienu. Dalīšanās vienam ar otru ir svarīgs pamatkritērijs dzīves kvalitātes celšanā.

Biedrības nosaukums ir “ATTĪSTĪBAI” / angļu valodā ir ”EVOLUTION”. 
Biedrība „ATTĪSTĪBAI" dibināta 2011.gada 15.martā. 

Darbības mērķis ir labāka dzīve laukos!
Mūsu attīstības stratēģija ir virzīta uz vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu. Vietējo iedzīvotāju vēlmes saistās ar labklājību, drošību sev un saviem tuvākajiem, veselību un nodrošinātām vecumdienām, ar tīru ekoloģisko vidi, iespēju mācīties, sadarboties un radoši pilnveidoties. 
Sabiedrības izglītošana, tās labklājības paaugstināšana un  teritorijas ilgtspējīgas attīstības veicināšana novadā, tieši ietekmē katra indivīda labklājību.
Biedrības "ATTĪSTĪBAI" statūti
1.nodaļa. Biedrības nosaukums.


1.1. Biedrības nosaukums ir “ATTĪSTĪBAI” (turpmāk tekstā -Biedrība).

1.2. Biedrības nosaukums angļu valodā ir ”EVOLUTION”.2.nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības mērķis ir sabiedrības (bērni, jaunieši, pieaugušie) izglītošana, tās labklājības paaugstināšana un  ilgtspējīgas attīstības veicināšana novadā. 

2.2. Biedrības mērķu sasniegšanai ir izvirzīti sekojoši darbības virzieni:

2.2.1. bērnu, jauniešu un pieaugušo neformālā izglītība, dzīvei nepieciešamo prasmju, zināšanu, kompetenču iegūšanai;

2.2.2. izglītojošu pasākumu organizēšana – nodarbības, semināri, konkursi;
2.2.3. atbalsta sistēmas izveide bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem krīzes situācijās;
2.2.4. veselīga dzīvesveida ieradumu popularizēšana un ieviešana;
2.2.5. saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, ģimenēm;
2.2.6. nometņu organizēšana;
2.2.7. visu grupu iedzīvotāju sadarbība un līdzdalība savas apkaimes dzīves kvalitātes uzlabošanā;
2.2.8.  iedzīvotāju un to veidotu grupu iesaistīšana lēmumu pieņemšanā vietējā līmenī;
2.2.9.  sociālās politikas attīstības pasākumu organizēšana;
2.2.10.sadarbība ar nevalstiskajām un privātajām organizācijām, pašvaldību, starptautiskajām organizācijām;
2.2.11.uzdevumu veikšana, kas palīdz sasniegt Biedrības mērķi. 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam viena mēneša laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk kā 18 (astoņpadsmit) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savas uzņemtās saistības pret Biedrību;
4.5.4. biedra faktiskā rīcība nesaskan ar Biedrības izvirzītajiem mērķiem, ir neētiska un nav Biedrībai pieņemama;
4.5.6. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.
6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no viena valdes priekšsēdētāja un diviem valdes locekļiem.
8.2. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.3. Valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi pārstāv Biedrību atsevišķi.
9.nodaļa. Revidents.
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2. Revidents:
9.2.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.2.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.2.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.2.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.3. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.4. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.
10.nodaļa. Biedru nauda.
10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu LVL 10 (desmit latu)/ EUR 14,23 (četrpadsmit eiro 23 eirocenti) apmērā iestāšanās gadā, LVL 5 (pieci lati)/ EUR 7,12 (septiņi eiro 12 eirocenti) turpmāk katra kalendārajā gadā.
10.2. Biedru nauda par gadu, kurā biedrs ir iestājies Biedrībā, aprēķināma proporcionāli par katru līdz iestāšanās gada beigām atlikušo pilnu kalendāro mēnesi un ir samaksājama viena mēneša laikā pēc biedra uzņemšanas Biedrībā.
10.3. Turpmāk biedru nauda maksājama reizi kalendārajā gadā līdz katra gada 1.martam.


Biedrības „ATTĪSTĪBAI” valdes locekļu saraksts.

Izvaltā, 2011. gada 4.martā.
  
Biedrības „ATTĪSTĪBAI” valde: 

1) valdes priekšsēdētāja Inga Leikuma
2) valdes loceklis Juris Rimicāns
3) valdes loceklis Anita Tukāne
Biedrības „ATTĪSTĪBAI”  revidents: Vita Blaževiča

Pamatojums - sapulces protokola Nr.1,  04.03.2011. lēmums.

lursoft.lv