otrdiena, 2016. gada 26. aprīlis

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 27. maija līdz 2016. gada 27. jūnijam.

Pilns sludinājuma teksts un vērtēšanas kritēriji ŠEIT
Biedrības  „Krāslavas rajona partnerība”  stratēģija ŠEIT
Veiksmīgai projekta sagatavošanai ieteikumi, MK noteikumi, veidlapas un rokasgrāmatas pieejamas LAD mājas lapā.

Pielikumi:

ceturtdiena, 2016. gada 14. aprīlis

Dzīvo aktīvi, dzīvo Izvaltā!


Aprīlī un maijā notiks veselību veicinošas lekcijas un praktiskas nodarbības:
* bērniem un jauniešiem (E.Seriha),  14.-20.04.2016.
* pieaugušajiem un senioriem (J.Pogumirskis), 02.-10.05.2016.

To ietvaros tiks realizētas šādas nodarbības: radošās darbnīcas, veselību veicinošas nodarbības – fizioterapija, ārstnieciska vingrošana, sportiskas aktivitātes, organizētas grupu nodarbības ar neirologu, u.c. daudzveidīgas aktivitātes. Nodarbības vadīs zinoši un profesionāli speciālisti.

otrdiena, 2016. gada 12. aprīlis

Krāslavas rajona partnerība aicina īstenot savas idejas

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” atbilstoši Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gada (LAP) pasākumam „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” ir izstrādājusi sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2015. - 2020. gadam, kuru īstenos Aglonas, Dagdas un Krāslavas novados.
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu vietējo iniciatīvas grupu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai. 
Stratēģija ir daudznozaru attīstības plāns, kss nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes, finansējuma sadalījumu teritorijā. Stratēģija kalpo par pamatu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER atbalsta saņemšanai.
Š.g. maijā tiks izsludināta projektu pirmā kārta Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
1.1 rīcība: “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”.