svētdiena, 2013. gada 21. jūlijs

Preses relīze_AUDZ un DARI lielākas lietas


Projekts “AUDZ un DARI lielakas lietas”


2013.gada 17.jūlijā biedrība „ATTĪSTĪBAI” sāka īstenot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.– 2014.gada perioda apakšprogrammas "NVO darbības atbalsta programma" projektu “AUDZ un DARI lielākas lietas”. Projektu paredzēts īstenot Izvaltas pagastā un Krāslavas novadā.Lai sasniegtu projekta mērķus, tiks veikta anketēšana, projektā plānots izstrādāt un izplatīt dzīves kvalitātes novērtējuma dokumentu (gan elektroniski, gan papīrformā). Projekta ietvaros tiek plānotas projektā iesaistīto dalībnieku, biedru un brīvprātīgo apmācības, projekta informācijas un publicitātes pasākumi.

Tādējādi, īstenojot projektu, tiek plānots sasniegt vairākus rezultātus:
-Forumi par pagastu attīstības stratēģiju. (2 forumi, 100 dalībnieki)

-Anketēšana par iedzīvotāju dzīves kvalitāti. (1 Informatīva dokumenta izstrāde, kas pieejams vismaz 3 novada bibliotēkās)

-Apmācības dažādām vecuma un interešu grupām. (Semināru cikls par pilsonisko līdzdalību, vismaz 20 apmācītas personas, uc. nodarbības)

-Kapacitātes stiprināšanas pasakumi. (2 ar jaunām prasmēm apmācīti biedri, vismaz 10 jauni brīvprātīgie un uzsākta sadarbība ar citiem NVO)

-Dalība projektu konkursos (Vismaz 6 projektu pieteikumi, vismaz 4 apstiprināti projekti)

-Publicitātes pasākumi (Vietejā avīzē 6 publikācijas; novada majaslapā 2 informatīvie raksti; vismaz reizi 3 mēnešos papildināta informācija biedrības mājaslapā)


Biedrība „ATTĪSTĪBAI” uzsāka savu darbību 2011.gadā. Tās galvenie mērķi ir uzlabot izglītības resursu un pakalpojumu pieejamību visiem sabiedrības slāņiem, labklājības paaugstināšanu un  ilgtspējīgas attīstības veicināšanu novadā.


Papildu informācija:

Inga Leikuma
projekta “AUDZ un DARI lielākas lietas”” vadītāja
Tālrunis: 29646677, e-pasts: nvo_attistibai@inbox.lvProjektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija un Latvijas valsts. Par šīs informācijas saturu atbild biedrība “ATTĪSTĪBAI”.

EEZ finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv

EEZ finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: www.sif.lv