otrdiena, 2016. gada 26. janvāris

Jauniešus darbs sabiedrības labā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina biedrības un nodibinājumus iesaistīt jauniešus darbā sabiedrības labā.Veidot darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem aicināta jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums (izņemot politiskās partijas), kas sociāli nozīmīgu darbību veic tādās jomas kā labdarības projekti, sociālā aprūpe, lauksaimniecība, māksla, kultūra, izglītība, ēdināšana, sporta pasākumi, administratīvais darbs un citas.Files:
Darbs_sabiedribas_laba_2016_01.doc179 K

pirmdiena, 2016. gada 25. janvāris

Biedrības „ATTĪSTĪBAI” kapacitātes stiprināšana un ilgtspējīga attīstība Nr.2012.EEZ/DAP/MIC030

Biedrības “ATTĪSTĪBAI” darbības mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Krāslavas novadā caur aktīvu un regulāru biedrības darbību, kas balstīta uz demokrātijas principu stiprināšanu, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu, dažādu interešu grupu sadarbības veicināšanu un ilgtspējīgas attīstības veidošanu ar jaunu finanšu un cilvēkresursu piesaisti.

Lai nodrošinātu attīstību, darbības programmas ietvaros tika organizētas dažādas aktivitātes, kas veicināja biedrības kapacitāti, jaunu biedru piesaisti, biedrības atpazīstamību. 
Projekta īstenošana notika no 2013.gada 31. jūlija līdz 2015.gada 31. decembrim Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” ietvaros. 
Projektu finansiāli atbalstīja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 95% no programmas līdzfinansējuma tika piešķirts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Programmu „NVO darbības atbalsta programma” finansēja Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts.

Projekta rezultāti:

Projekta aktualitātes 2013-2015:

Galvenie īstenotie pasākumi un to rezultāti:

*  Forumi par pagasta attīstības stratēģiju un projekta noslēguma pasākums (2 forumi, 163 dalībnieki)
*  Anketēšana par iedzīvotāju dzīves kvalitāti. (izstrādāts 1 informatīvs dokuments, kas pieejams 3 novada bibliotēkās – Izvaltas Tautas bibliotēkā, Kombuļu Tautas bibliotēkā, Krāslavas centrālajā bibliotēkā)
*  Apmācības dažādām vecuma un interešu grupām.
*semināru cikls par pilsonisko līdzdalību, apmācītas 15 personas,
*apmācības grāmatvedības jautājumos - apmācītas 15 personas ,
*apmācības juridiskajos jautājumos - apmācītas 15 personas,
*apmācības par vērtībām sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - apmācītas 20
  personas,
*seminārs par izaugsmes un attīstības veiksmes atslēgu - apmācītas 15
  personas)
* Kapacitātes stiprināšanas pasākumi. (2 ar jaunām prasmēm apmācīti biedri, 9 jauni biedri, 20 jauni brīvprātīgie un uzsākta sadarbība ar citām NVO – Latvijas Lauku forumu un biedrību "Esi ar mums")
*  Dalība projektu konkursos (īstenoti 6 projektu pieteikumi)
*  Publicitātes pasākumi (Vietējā avīzē 6 publikācijas, novada mājas lapā 6 informatīvie raksti, katru  mēnesi papildināta informācija biedrības mājaslapā)
*  Izvaltā un Krāslavas novadā mazinājusies sociālā atstumtība un sekmēta dažādu vecuma un interešu grupu sociālā un pilsoniskā līdzdalība;
*  laba pārvaldība un atbildība - piesaistīti jauni biedri, nodrošināta publicitāte par biedrības darbību, izstrādāts un publiski pieejams pētījums “Dzīves kvalitātes novērtējums Izvaltas pagastā” un “Darbības programma 2016.-2020.”;
*  nodrošināta dzimumu līdztiesība, visi izglītojošie un veselību veicinošie, brīvā laika pavadīšanas pasākumi pieejami visu dzimumu, vecumu pārstāvjiem;

*  nodrošināta vides ilgtspējīga attīstība – īstenotajos projektos uzlabota, labiekārtota  vide un dzīves kvalitāte.


Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un    
                           Norvēģija. Par informācijas saturu atbild biedrība „ATTĪSTĪBAI”.

otrdiena, 2016. gada 19. janvāris

Informācija par LEADER finansējuma atbalstu - iespēju īstenot savu ieceri lauku teritorijas attītībai

Lai lauku teritorijās veicinātu attīstību, stabilitāti un ilgtspēju, ir nepieciešams izmantot līdz šim pilnībā neizmantoto lauku un mazpilsētu potenciālu, kā arī veidot sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai.
Viena no iespējām ir īstenojot LEADER pieeju, kura balstās uz vietējās attīstības stratēģijas izstrādi, kas tiek īstenota projektu veidā un tās īstenošanai 2015.- 2020.gadā ir iespēja piesaistīt atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) līdzfinansētiem pasākumiem. 

LEADER-pieejas-istenošana-2014-2020

ceturtdiena, 2016. gada 14. janvāris

Informācija par projektu konkursiem 2016

Publicētas pieteikuma formas 1.marta projektu uzsaukumiem ES programmā „Eiropa pilsoņiem” Izsludināti 2016.gada 1.marta projektu konkursi ES programmā "Eiropa pilsoņiem". Pašvaldības un tām padotās iestādes, kā arī nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas iesniegt projekta pieteikumus ES programmā „Eiropa pilsoņiem”.
ES programmas „Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, stiprināt piemiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas ES, nodrošinot vietējā, reģionālā un dalībvalstu līmenī atklātākas debates par ES jautājumiem. Programma veicinās pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespēju palielināšanos, lai to biedrus un plašāku sabiedrību iesaistītu ES demokrātiskajā dzīvē. 
Plašāka informācija par 2016.gada 1.marta uzsaukums:

pirmdiena, 2016. gada 11. janvāris